KOMUNIKAT KS 1/18

Kategoria: Komunikaty i informacje KS

KOMUNIKAT KS 1/18

Prezydium Kolegium Sędziów                                                                                                              Bytom 15.02.2018
Podokręgu Bytom
ul. Mickiewicza 7
41-902 Bytom

KOMUNIKAT NR 1/2018

Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom w Nowym Roku 2018 przekazuje wszystkim Sędziom i Obserwatorom życzenia zdrowia, spokoju, radości i optymizmu w życiu osobistym oraz składa jednocześnie serdeczne podziękowania za całokształt pracy w 2017 roku.

I SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Podajemy aktualny skład PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW PODOKRĘGU BYTOM

• ZYGMUNT JANOSZKA – Przewodniczący /514 484 905/ /667-720-083/
• PIOTR LASYK – V-ce Przewodniczący, Przewodniczący Komisji Szkoleniowej
• MARCIN KASPRZYK – Referent ds. szkolenia, Kadra Podokręgu
• SŁAWOMIR SMACZNY- Referent ds. szkolenia, Obserwacje
• ARTUR ŻÓŁTOWSKI – Referent ds. administracyjnych
• PIOTR CIERNIAK – Sekretarz, Referent ds. ewidencji
• ADRIAN FROEHLICH – Referent ds. obsady
• JAKUB KOŁODZIEJCZYK – Referent ds. extranetu i obsady
• ADAM RAFALSKI – Referent ds. finansowych
• FRANCISZEK ZIĘBA – Przedstawiciel na Wydział Gier i Dyscyplin
• HENRYK KORNAŚ – Członek honorowy

Skład Komisji Rewizyjnej:
• Nawara Jerzy – Przewodniczący
• Dudziak Bogdan, Mnich Izabela, Kowalczyk Jerzy – Członkowie

2. Zawiadamiamy, że zebrania plenarno-szkoleniowe odbywać się będą w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu, ul Parkowa 2.

• 27 marzec (wtorek) godz. 17.00
• 12 czerwiec (wtorek) godz. 18.00
• 27 listopad (wtorek) godz. 18.00

3. Z uwagi na omawianie istotnych zmian w Przepisach Gry, sędziowie, jak i obserwatorzy mają obowiązek uczestniczenia w Zebraniach Plenarnych. Każda nieobecność musi zostać zgłoszona do Przewodniczącego Komisji Szkoleniowej. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w zebraniu macierzystego KS, sędzia lub obserwator powinien wziąć obowiązkowo udział w spotkaniu innego Podokręgu. Brak obecności na zebraniu plenarnym będzie skutkował nieuwzględnianiem arbitra w obsadzie.

II SPRAWY SZKOLENIOWE

1. Egzamin teoretyczny uprawniający do prowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu Bytom w sezonie 2018/19 odbędzie się podczas zebrania plenarnego w dniu 12 czerwca 2018 (należy przynieść ze sobą przybory do pisania).

2. Terminy szkolenia z ramienia KS ŚLZPN.

• 24 kwiecień (wtorek) – godz. 18.00
• 22 maja (wtorek) – godz. 18.00
• 04 wrzesień (wtorek) – godz. 18.00
• 16 października (wtorek)-godz. 18.00.

Szkolenia odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bytomiu ul. Parkowa 2.

3. Terminy egzaminu sprawnościowego uprawniającego do prowadzenia zawodów na szczeblu Podokręgu Bytom w sezonie 2018/19.

• 15 maj (wtorek) – godz.18.00
• 05 czerwiec (wtorek) – godz.18.00
• 18 wrzesień (wtorek) – godz.17.00.

Egzaminy przeprowadzone zostaną na stadionie klubu „Gwarek” Tarnowskie Góry.

4. Uaktualnione karty zdrowia należy złożyć podczas posiedzeń Prezydium KS Podokręgu Bytom lub na zebraniu plenarnym. Brak aktualnej karty zdrowia wyklucza sędziego z prowadzenia zawodów oraz z możliwości uczestnictwa w egzaminie kondycyjnym. Karty zdrowia są ważne zgodnie z adnotacją dokonaną przez lekarza. Za ten obszar odpowiedzialny jest Referent ds. administracyjnych więc wszelkie pytania z tym związane proszę kierować bezpośrednio do wskazanego członka Prezydium.

III. SPRAWY RÓŻNE

1. Legitymacje sędziowskie będą prolongowane podczas zebrania plenarnego w marcu 2018. Niezbędnym warunkiem podbicia dokumentu będzie uregulowanie zaległości finansowych oraz opłacenie Koleżeńskiego Funduszu Pośmiertnego za 2018 rok.

Prosimy jeszcze raz wszystkich sędziów o sprawdzenie deklaracji KFP – czy są prawidłowo wypisane oraz czy są uaktualnione osoby w upoważnieniach /minimum dwie osoby/.

2. Przypominamy, iż sędziowie nie mogą prowadzić zawodów nie zgłoszonych do Referenta ds. Obsady. W przypadku stwierdzenia takich sytuacji wobec Arbitra zostaną wyciągnięte kary dyscyplinarne.

3. Na zebraniu Prezydium KS Podokręgu Bytom w dniu 9 luty 2018 roku podjęto uchwałę, która zobowiązuje każdego czynnego sędziego do przeprowadzenia co najmniej dwóch zawodów społecznie w ciągu roku 2018.

4. Przypomina się sędziom o obowiązku przybycia na zawody co najmniej 45 minut przed ich rozpoczęciem w celu dokonania czynności wynikających z Przepisów Gry.

5. Rozpoczęcie rozgrywek w Klasie A nastąpi 24 marca 2018r.

6. Sędzia zawodów otrzymuje SMS-em powiadomienie z systemu Extranet o zawodach wraz z jego numerem. Wynik meczu należy przesłać do 15-tu minut po jego zakończeniu. Dotyczy to wszystkich rozgrywek prowadzonych przez Podokręg Bytom.
Sprawozdania ze wszystkich zawodów należy wprowadzić do Extranetu do dwudziestu czterech godzin (24h) od zakończeniu zawodów. Oryginały sprawozdań wraz z kopiami oddajemy na zebraniach.

7. Jeżeli przed, w trakcie lub po zawodach wystąpi zdarzenie o charakterze wybitnie niesportowym to należy niezwłocznie o tym fakcie poinformować Przewodniczącego KS (Zygmunt Janoszka 514 484 905) lub Przedstawiciela KS na Wydział Dyscyplin (Franciszek Zięba 607 447 765).
W przypadku wystąpienia bezpośredniej czerwonej kartki (wykluczenie) zgłaszamy ten fakt do przewodniczącego Wydziału Dyscypliny (Eugeniusz Matejczyk 516 445 234).

Przypominamy, że Sędziowie zobowiązani są do opisywania w sprawozdaniu z zawodów wszelkich zajść podczas zawodów jak i po ich zakończeniu. Należy bezwzględnie dopilnować prawidłowego zachowania się piłkarzy na boisku podczas zawodów. Dotyczy się to przede wszystkim zawodów trampkarzy i juniorów.

8. Przypomina się, że dokonywane zmiany zawodników w trakcie zawodów winny być bezwzględnie wpisane do sprawozdania z zawodów zgodnie z Regulaminem danych rozgrywek. Sprawozdania muszą być wypisywane czytelnie, zarówno przez kierownictwo drużyn, jak i sędziów.

9. Przypominamy o obowiązku informowania Prezydium w przypadku:
• zmiany adresu zamieszkania oraz numerów dostępnych telefonów
Dane przekazać należy Sekretarzowi Kolegium Sędziów,

• nazwy klubu, w których dany sędzia gra lub jest działaczem
• nazwy klubów, których arbiter nie chce sędziować,
• terminów treningów, wykładów, urlopów itp.
Te informacje należy przekazać na piśmie lub drogą mailową (obsadabytom@gmail.com) do Referenta ds. Obsady.

10. Sędziowie zobowiązani są do przestrzegania wszelkich regulaminów i ustaleń podawanych w komunikatach. W stosunku do kolegów, którzy nie będą wywiązywali się z tych obowiązków, wyciągane będą konsekwencje dyscyplinarne, do skreślenia z listy sędziów włącznie.

11. Delegacje sędziowskie należy wypełniać w sposób dokładny i czytelny a niezrealizowane kwity przez kluby należy rozliczać do końca bieżącego miesiąca w podokręgu.

IV. SPRAWY FINANSOWE

1. Przypomina się wszystkim kolegom o bezwzględnej konieczności uregulowania zaległości finansowych za rok 2017 oraz dokonania wpłaty na K.F.P. przez sędziów rzeczywistych za rok 2018 w wysokości 52,00 zł. Wypłacona zapomoga z tytułu K.F.P. wynosi w tym roku 8500,00 zł.

2. Nieuregulowanie zaległości finansowych spowoduje wyciągnięcie sankcji dyscyplinarnych w postaci odsunięcia od prowadzenia zawodów, a w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty – skreślenia z listy sędziów!

V. WYRÓŻNIENIA I PRZEMIANOWANIA

1. Następujący sędziowie obchodzą jubileusze działalności w organizacji sędziowskiej:

Henryk Kornaś -55 lat              Wojciech Stradomski -40 lat
Julian Rakoczy -55 lat              Jerzy Nawara -35 lat
Teodor Jendryka -50 lat          Mieczysław Wojtacha -35 lat
Czopek Bogdan -40 lat           Marian Trzeja -30 lat

2. Jubileusz przeprowadzonych zawodów obchodzą następujący sędziowie:

Czernachowski Marek – 2000 zawodów       Michalik Tomasz -500 zawodów
Cierniak Piotr -1500 zawodów                     Skowronek Tytus -500 zawodów
Trzeja Marian -1500 zawodów                     Michura Piotr -300 zawodów
Ulfik Paweł -1500 zawodów                         Skalski Piotr -300 zawodów
Adamus Adam -500 zawodów                     Żółtowski Artur -300 zawodów
Karmański Tomasz -500 zawodów

Jeżeli ktoś z koleżanek lub kolegów obchodził w tym roku jubileusz związany z działalnością w naszej organizacji albo związany z liczbą przeprowadzonych zawodów, a nie został uwzględniony w powyższym wykazie, proszony jest o zgłoszenie tego faktu do Prezydium Kolegium Sędziów.

3. Prezydium Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom wystąpiło z wnioskiem o uhonorowanie sędziów za długoletnią działalność oraz osób wnoszących wkład w propagowanie i rozwój naszej organizacji. Lista odznaczonych osób zostanie ogłoszona po zatwierdzeniu przez Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej.

4. Spotkanie Jubilatów odbędzie się 16.03.17r. (piątek) o godzinie 17.00 w restauracji „Chata Rumcajsa” w Bytomiu przy ul. Mickiewicza 9.

5. 13 stycznia 2018 roku w Raciborzu odbyły się XXIV Halowe Mistrzostwa Śląska Sędziów Piłki Nożnej im. Edwarda Konopki. Nasza drużyna odpadła w ćwierćfinale, przegrywając po rzutach karnych.
Drużyna wystąpiła w składzie: Wojciech Zarzycki, Adam Adamus, Wojciech Rafalski, Damian Rosa, Piotr Skalski, Jarosław Stachowicz, Wójcik Grzegorz, Światowski Tomasz, Michura Krzysztof, Michalik Tomasz. Trenerem drużyny był kol. Sławomir Sobisiak a kierownikiem kol. Artur Żółtowski.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

6. Podajemy adres strony internetowej oraz poczty podokręgu i referenta obsady:
http://bytom.slzpn.katowice.pl
podokregbytom@interia.pl
obsadabytom@gmail.com

  Za Prezydium Kolegium Sędziów

Przewodniczący                                                                                                               Przewodniczący ds. szkolenia
                                                                                     Sekretarz
Zygmunt Janoszka                                                                                                                          Piotr Lasyk
                                                                                 Piotr Cierniak