Uchwała PZPN nr VII/190 z dnia 6 maja 2009r.

Kategoria: Licencje klubowe

Uchwała nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, młodzieżowych i dziecięcych

Na podstawie art. 34 par. 1 pkt i w zw. art. 12 par. 1 ust. 24 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:

§ 1

Uchwała określa zasady przyznawania, odmowy przyznania, przedłużenia, zawieszenia lub pozbawienia licencji uprawniających do prowadzenia przez trenerów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej.

§ 2

1. Trenerem prowadzącym zespół III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej może być wyłącznie osoba, która spełnia następujące warunki:
a/ posiada pełna zdolność do czynności prawnych
b/ korzysta z pełni praw publicznych,
c/ jest trenerem klasy: UEFA PRO, UEFA A, mistrzowskiej, I -szej, II-giej – w przypadku III i IV ligi, I ligi futsalu, I ligi kobiet, ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych co najmniej klasy: instruktor – w przypadku niższych ligi i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej, co najmniej klasy: licencja PZPN C w przypadku zespołów dziecięcych w wieku do 12 lat
d/ posiada ważną licencję trenera odpowiedniej kategorii uprawniającą do prowadzenia zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej przyznaną w trybie niniejszej Uchwały.

§ 3

Prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej młodzieżowej bez posiadania ważnej licencji jest zabronione i stanowi naruszenie dyscypliny związkowej.

§ 4

Licencję w rozumieniu niniejszej Uchwały jest zezwolenie udzielone trenerowi na prowadzenie zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej wg. wytycznych określonych przez wewnętrzne przepisy PZPN (załącznik 1 do Uchwały PZPN).

§ 5

Licencje trenera uprawniająca do prowadzenia zespołu III i IV ligi, I ligi kobiet, I ligi futsalu, ligi wojewódzkiej juniorów starszych i młodszych mogą uzyskać następujące osoby:
a/ trenerzy spełniający warunki o których mowa w par. 2 podpunkty a i b,
b/ trenerzy posiadający dyplom UEFA PRO, UEFA A, klasy mistrzowskiej, klasy I-szej, klasy II-giej,
c/ trenerzy spełniający warunki o których mowa w par 2 podpunkty a i b będący słuchaczami kursu kształcenia trenerów UEFA A,
d/ trenerzy, którzy w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, po rekomendacji Komisji Licencji Trenerskich Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej, uzyskają zgodę Wydziału Szkolenia PZPN na przyznanie licencji w trybie szczególnym.

§ 6

Licencję trenera zespołów niższych lig, A klasy, B klasy, II ligi futsalu, II ligi kobiet, zespołów młodzieżowych i dziecięcych mogą uzyskać następujące osoby:
a/ trenerzy spełniający warunki o których mowa w par 2 podpunkty a i b,
b/ trenerzy posiadający minimum dyplom UEFA B, legitymację instruktora.

§ 7

Licencje trenera uprawniającą do prowadzenia zespołów dziecięcych do lat 12 mogą uzyskać osoby, które:
a/ spełniają warunki o których mowa w par 2 podpunkty a i b,
b/ ukończyły lub uczestniczą w kursie kształcenia na licencję PZPN C.

§ 8

Licencja trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej przyznawana jest na okres maksimum 3 lat, z możliwością jej przedłużenia na dalszy okres.

§ 9

Przedłużenie licencji trenera zespołu III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej, dziecięcej mogą uzyskać osoby, o których mowa w par 5 pkt 1-3, które:
a/ w okresie posiadania licencji co najmniej 1 rok samodzielnie prowadziły zespół piłki nożnej odpowiedniego szczebla,
b/ w okresie posiadania licencji dokształcały sie na kursach licencyjnych, kursokonferencjach ogólnopolskich lub okręgowych.

§ 10

1. O przyznaniu, odmowie przyznania oraz przedłużenia na dalszy okres licencji decyduje Komisja Licencji Trenerskich powoływana przez Zarząd ZPN, w której skład wchodzą:
a/wiceprezes ZPN
b/ trener koordynator ZPN
c/ przewodniczący/przedstawiciel Wydziału Szkolenia ZPN
d/ sekretarz Wydziału Szkolenia ZPN
e/ przewodniczący Rady Trenerów ZPN,
f/ przedstawiciel Rady Trenerów ZPN,
2.Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza oraz określają tryb pracy Komisji.

§ 11

Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencje i przedłuża okres ich ważności na okres minimum 1 roku i maksimum 3 lata dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, w następujących terminach, w trybie zwyczajnym:
a/ przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu letniego (czerwiec/lipiec) oraz
b/ przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych sezonu wiosennego )grudzień/styczeń)

§ 12

Opłata za przyznanie (przedłużenie licencji trenerskiej zespołu III i IV ligi w trybie zwyczajnym wynosi 100 PLN.
Opłata za przyznanie (przedłużenie licencji trenerskiej pozostałych zespołów seniorów oraz młodzieżowych/dziecięcych wynosi 50 PLN.
Opłatę za przyznanie/przedłużenie licencji uiszcza na konto trener występujący o jej przyznanie.

§13

Licencja może być wydana lub przedłużona w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym.
Kwota za wydanie lub przedłużenie licencji w dowolnym czasie w trybie nadzwyczajnym wynosi:
w III lidze – 3000 PLN
w IV lidze – 2000 PLN,
w pozostałych ligach i klasach rozgrywkowych seniorów opłata jest zgodna z decyzją Zarządu danego ZPN, natomiast w rozgrywkach młodzieżowych i dziecięcych nie ma opłat z tego tytułu.

§ 14 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji trenera zespołów III ligi oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej składa do Komisji Licencji Trenerskich macierzystego ZPN pisemny wniosek zawierający:
a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,
b/ miejsce pracy (prowadzone zespoły), gdzie wnioskodawca wykonywał zawód trenera w ostatnich 3 latach,
c/ datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 powinny być dołączone:
a/ poświadczony odpis dyplomu, legitymacji trenera,
b/ oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełnych praw publicznych,
c/ zaświadczenie o uczestnictwie w trenerskich konferencjach szkoleniowych organizowanych przez ZPN i PZPN za ostatni rok,
d/ opinia klubu aktualnie go zatrudniającego lub poprzedniego,
e/ 2 zdjęcia

§ 15

1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN przyznaje licencje trenera piłki nożnej w drodze decyzji.
2. Komisja Licencji Trenerskich ZPN upoważniona jest do przyznawania licencji trenera: UEFA B, PZPN A, PZPN B, PZPN C.
3. Wydział Szkolenia ZPN składa do Wydziału Szkolenia PZPN drogą Ekstranetu wniosek wraz z załączoną listą trenerów, o wydanie stosownej licencji trenera piłki nożnej. Lista załączona do wniosku, sporządzona w programie Exell powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania trenera,
b/ kategoria i i okres ważności licencji,
c. zdjęcie trenera.
4. Licencja wykonana jest z plastyku, opatrzona jest na stronie przedniej logo PZPN, nazwę kategorii licencji, zdjęciem, imieniem nazwiskiem, datą i miejscem urodzenia posiadacza licencji oraz numerem i datą ważności a na stronie tylnej podpisem wiceprezesa PZPN ds Szkolenia i Sekretarza Generalnego PZPN oraz podpisem posiadacza licencji.
W przypadku licencji UEFA B obowiązuje wzór licencji zatwierdzony przez UEFA, zgodny z wymogami Konwencji UEFA z wzajemnym uznawaniu kwalifikacji trenerskich (patrz zał. 2).

§16 

1. Komisja Licencji Trenerskich ZPN i PZPN może odmówić przyznania licencji trenera, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w par. par. 14 i 15 Uchwały, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte mimo wezwania w wyznaczonym terminie.
2. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia.
3. Od decyzji Komisji Licencji Trenerskich ZPN w sprawie odmowy przyznania lub przedłużenia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Związkowego Trybunału Piłkarskiego wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 17

1. Trener prowadzący zespół piłki nożnej zobowiązany jest do okazania ważnej licencji trenerskiej sędziemu zawodów w celu odnotowania w załączniku do protokołu zawodów numeru licencji.
2. Niedopuszczalne jest wpisywania do załącznika do protokołu zawodów trenera posiadającego licencję, a nie prowadzącego zespołu w czasie meczu i nieobecnego na ławce trenerskiej podczas tego meczu.

§ 18

1. Naruszenie treści par 17 ust. 2 niniejszej Uchwały oraz prowadzenie zespołu piłki nożnej podczas rozgrywek mistrzowskich i pucharowych III i IV ligi przez trenera nie posiadającego ważnej licencji trenerskiej PZPN powoduje zastosowanie następujących kar dyscyplinarnych w stosunku do:
klubu III – ligowego
1. pierwszy mecz – kara pieniężna 1500 złotych
2. drugi mecz – kara pieniężna 3000 złotych
3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
Klubu IV-ligowego:
1. pierwszy mecz – kara pieniężna 1000 złotych
2. drugi mecz – kara pieniężna 2000 złotych
3. trzeci mecz – weryfikacja zawodów jako walkower (3:0) dla zespołu przeciwnego.
2. Realizacja treści niniejszego przepisu należy do Wydziału Dyscypliny ZPN, działającego na wniosek Wydziału Szkolenia ZPN.

§19

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny ZPN może zawiesić korzystanie z licencji trenera w szczególności w razie:
a/ istnienia podejrzenia naruszenia przez trenera postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN,
b/ naruszenie norm moralno -etycznych związanych z wykonywaniem zawodu trenera piłki nożnej,
c/ naruszenie regulaminu pracy przez trenera w miejscu jego zatrudnienia,
d/ jednostronnego rozwiązania przez trenera ważnego kontraktu trenerskiego,
e/ nieusprawiedliwionej, powtarzającej się nieobecności na kursokonferencjach trenerów ZPN.
2. Decyzja w sprawie zawieszenia wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 20

1. Działając na wniosek Komisji Licencyjnej ZPN Wydział Dyscypliny PZPN pozbawia trenera w drodze decyzji, licencji trenera w razie:
a/ utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,
b/ orzeczenia sankcji dyscyplinarnej lub prawnej uniemożliwiającej wykonywanie zawodu trenera,
c/ stwierdzenia pełnienia przez trenera funkcji menedżera zawodników, zwłaszcza w sprawach transferowych,
d/ odmowy lub zaprzestania uczestnictwa trenera w procesie szkolenia i podnoszenia kwalifikacji trenerskich,
e/ naruszenie podstawowych obowiązków trenera, wynikających z przepisów wewnętrznych PZPN, w tym samowolnego rozwiązania kontraktu trenerskiego z poprzednim klubem.
2. Decyzja w sprawie pozbawienia trenera licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 21 

Od decyzji Wydziału Dyscypliny ZPN w sprawie zawieszenia lub Wydziału Dyscypliny PZPN w sprawie pozbawienia licencji przysługuje trenerowi odwołanie do Komisji Odwoławczej ZPN lub Związkowego Trybunału Piłkarskiego PZPN wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

§ 22

Ewidencję licencji trenerów uprawniających do prowadzenia zespołów III ligi oraz wszystkich niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej męskiej, kobiecej, młodzieżowej i dziecięcej prowadzi Wydział Szkolenia PZPN.

§ 23

Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.

§ 24

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                          Prezes PZPN Grzegorz Lato.